پرچم شيخ و تاج شاه

 نوشته ي دکترعباس احمدي
Abbas.Ahmadi@Mailcity.com

حکومت اسلامي ايران، شير و خورشيد سرخ را از پرچم ايران برداشته است و به جاي آن کلمه ي الله را، به شکل يک لاله ي خونين، گذاشته است. عده اي معتقدند که به خاطر هندي بودن سيد روح الله خميني، اين لاله ي خونين، از پرچم سيک هاي هند اقتباس شده است. من در اين مقاله مي خواهم نشان بدهم که اين لاله ي خونين، نه از پرچم سيک هاي هند، بلکه از تاج محمدرضا شاه پهلوي، اقتباس شده است.


<FIG01.GIF>
 تصوير 1 - تاج محمد رضا شاه پهلوي و پرچم سيد روح الله خميني

در پرچم حکومت اسلامي، تعداد 22 کلمه ي " الله اکبر "، به صورت دو رشته مرواريد سفيد، وجود دارد و در بين اين دو رشته مرواريد، يک لاله ي خونين به چشم مي خورد. در حاشيه ي پاييني تاج محمد رضا شاه پهلوي، دو رشته مرواريد سفيد وجود دارد و در بين اين دو رشته مرواريد، چندين لاله ي واژگون به چشم مي خورد. اين لاله هاي واژگون شبيه به آن نقش لاله ي خونين و اين دو رشته مرواريد سفيد شبيه به آن دورشته دندانه هاي سفيد "الله اکبر" در پرچم حکومت اسلامي است.

براي آن که شباهت اين دو لاله را نشان بدهيم، در تصوير شماره ي 2، لاله ي واژگون تاج شاهي را وارونه کرده ايم و آن را در کنار لاله ي خونين پرچم شيخ قرار داده ايم.


<FIG02.GIF>
 تصوير 2 لاله ي واژگون شاه و لاله ي خونين شيخ

همان طور که در تصوير 2 مشاهده مي کنيد، دو رشته دندانه هاي پرچم شيخ معادل دو رشته مرواريد تاج شاه است. لاله ي خونين شيخ نيز ، عنصر به عنصر، با لاله ي واژگون شاه، مطابقت مي کند، با اين تفاوت که الف وسطي لاله ي شيخ در لاله ي شاه ديده نمي شود. اما در عوض، لاله ي شاه، يک منحني مرصعي در پايين خود دارد که در لاله ي شيخ وجود ندارد. به غير از اين دو تفاوت تزييني، بقيه ي عناصر گرافيگي در دو لاله بسيار شبيه به يک ديگرند. دو لام متقاطع لاله ي شيخ، معادل دو گلبرگ متقاطع لاله ي شاه است و حتي تشديد کلمه ي الله، به صورت يک علامت "هفتي" دربالاي لاله ي شاه، ديده مي شود.

همان طور که در اين مقاله نشان داديم، علي الرغم کوشش هاي هدفمند انيران براي اسلاميزه کردن پرچم ايران، نشانه هاي فرهنگ ايراني بر علامات فرهنگ عرب پيروز شده است. در پرچم شيخان انيراني،لاله ي واژگون تاج شاهان ايراني، به صورت لاله ي خونين، همچنان جايگاه خود را حفظ کرده است.