تاملاتي در پرچم ايران
بخش دو: لاله ي پنج پر و 22 دندانه الله اکبر

نوشته ي عباس احمدي

خلاصه

در اين مقاله مي خواهيم نشان بدهيم که نفودعناصر ميترايي در پرچم اسلاميزه شده ي ايران، به آيين شهادت گاو مقدس محدود نمي شود، بلکه ساير سمبول هاي ميترايي مانند عدد مقدس22 که در بيست و دو دندانه ي تاج شاهان ايراني متجلي ست، به شکل بيست و دو دندانه ي "الله اکبر" در پرچم جديد ايران حفظ شده است.در اين جا نيز، علي الرغم کوشش هاي هدفمند براي عربيزه کردن پرچم ايران، نشانه هاي فرهنگ ايراني بر علامات فرهنگ عرب پيروز شده است.
***


تصوير 1پرچم حکومت اسلامي ايران

حکومت اسلامي ايران، شيرگاوکش را از پرچم ايران برداشته است و به جاي آن کلمه ي الله را گذاشته است. اما اين کلمه ي الله را طوري نوشته است که به شکل يک لاله ي خونين است. حکومت اسلامي، علاوه بر لاله ي خونين، بيست و دو عبارت "الله اکبر"را نيز به نشانه ي روز 22 بهمن سال1357، به پرچم ايران اضافه کرده است. اين عبارت هاي "الله اکبر" ، به رنگ سفيد، يازده بار در حاشيه ي بالايي نوار سرخ رنگ و يازده بار در حاشيه ي پاييني نوار سبز رنک پرچم تکرار شده است.
***

لاله ي پنج پر

نکته اي که در مورد اين لاله ي خونين اهميت دارد، تعداد گلبرگ هاي آن است.
لاله ي خونين پنج گلبرگ دارد. دو گلبرگ در سمت چپ و دو گلبرگ در سمت راست و يک گلبرگ در وسط. تعداد گلبرگها ي لاله ي خونين و طرز قرار گرفتن آن ها با تعداد دندانه هاي کنگره هاي تاج شاهان ايراني مطابقت مي کند. کنگره ي پنج دندانه ي تاج شاهي، مانند آن لاله ي پنج پر، پنج دندانه دارد: دو دندانه در سمت چپ، دو دندانه در سمت راست، و يک دندانه در وسط.

حکومت اسلامي آن تاج شاهي را از پرچم سلطنتي ايران برداشته است، اما به جاي آن، اين لاله ي پنج پر را گذاشته است که يادآورکنگره هاي پنج دندانه ي تاج شاهان ايراني است. از آن گذشته، علامت تشديد در بالاي کلمه ي الله بسيار شبيه به جقه ي تاج شاهان است و شباهت آن ها را تشديد مي کند.
***

بيست و دو دندانه ي "الله اکبر"

نکته اي که در موردعبارت "الله اکبر" مهم است، شکل اين عبارت ونيز تعداد دفعاتي است که در پرچم ايران تکرار شده است. شکل عبارت "الله اکبر" به صورت دندانه است وتعداد دفعاتي که در پرچم ايران تکرار شده است 22 بار است.اين 22 دندانه ي"الله اکبر" بسيار شبيه به 22 دندانه ي تاج شاهان ايراني است.

همان طور که مي دانيم، تاج شاهان ايراني چهار کنگره دارد. سه کنگره از اين چهار کنگره، يعني کنگره ي عقيي و دو کنگره ي جانبي، هرکدام پنج دندانه دارد، اما کنگره ي جلويي از سه کنگره ي ديگر بزرگ تر است و هفت دندانه دارد: سه دندانه در سمت چپ، سه دندانه در سمت راست، و يک دندانه در وسط. اگر هفت دندانه ي جلويي را با پانزده دندانه ي عقبي و جانيي جمع بزنيم عدد 22 دندانه به دست مي آيد. که با تعداد 22 عبارت "الله اکبر" در پرچم اسلاميزه شده ي ايران مطابقت دارد.

در بعضي ار تاج هاي جديدتر، گاهي دندانه ي وسطي در کنگره ي جلويي، تغيير شکل داده و به صورت يک جقه ي بلند و تزييني در آمده است. در اين نوع تاج ها، ظاهرا به نظر مي رسد که کنگره ي جلويي هم مانند بقيه ي کنگره ها، پنج دندانه دارد. اما با کمي دقت، متوجه مي شويم که جقه ي شاهي آن دندانه ي ديگر را از وسط به دو نيم کرده است و از وسط آن خارج شده است. به اين ترتيب، سه دندانه در سمت راست جقه ي شاهي و سه دندانه در سمه چپ جقه ي شاهي قرار دارد که با احتساب خود جقه ي شاهي به عنوان دندانه ي وسطي، تعداد دندانه هاي کنگره ي وسطي به هفت عدد مي رسد.


تصوير 2  - تاج شاهان سلسله ي پهلوي. توجه کنيد که در کنگره ي جلويي، جقه ي شاهي، دندانه ي وسطي را به دو نيم تقسيم کرده است.

حکومت اسلامي آن تاج سلطنتي را از پرچم ايران برداشته است، اما به جاي آن، 22 دندانه ي "الله اکبر" را گذاشته است که يادآور 22 دندانه ي تاج شاهان ايراني ست.

نکته ي ديگري که بايد در اين جا ذکر کنيم اين است که در حاشيه ي پاييني تاج شاهان ايراني دو رشته مرواريد سفيد وجود دارد و در بين اين دو رشته مرواريد، چندين لاله ي واژگون به چشم مي خورد. اين لاله هاي واژگون شبيه به نقش لاله ي خونين در پرچم حکومت اسلامي است. و اين دو رشته مرواريد سفيد شبيه به دورشته دندانه هاي سفيد و مرواريدگونه ي "الله اکبر" در پرچم حکومت اسلامي است. گرچه حکومت اسلامي آن تاج سلطنتي و آن لاله هاي واژگون و آن دو رشته مرواريد سفيد را از پرچم ايران برداشته است، اما به جاي آن ها، اين لاله ي خونين و اين دو رشته دندانه هاي مرواريدگونه ي "الله اکبر"را گذاشته است که همان کارکرد و همان نقش را دارد.
***

چرا تاج شاهي 22 دندانه دارد؟

اولين سوالي که در مورد تاج شاهان ايراني پيش مي آيد اين است که چرا 22 دندانه دارد؟ و چرا اين 22 دندانه در چهار کنگره قرار گرفته است؟

تاج شاهان ايراني را 22 دندانه مي ساختند، زيرا مي خواستند تعداد دندانه هاي آن با تعداد دندانه هاي برج مقدس معبد ميترا مطابقت کند.آقاي مسعود پرتوي در مقاله ي "پژوهشي در پوشاک باستاني ايرانيات" مندرج در روزنامه ي همشهري شماره ي 2205 مورخ 29 آگوست 2000 ، ضمن اشاره به 22 دندانه ي تاج شاهان هخامنشي، آن را سمبول برج هاي مقدس معابد آن دوران بشمار آورده اند.
***

چرا تاج شاهان ايراني چهار کنگره دارد؟

تاج شاهان ايراني چهار کنگره دارد، زيرا اين چهار کنگره نشانه ي چهار شعاع اصلي حضرت خورشيد است. در نقش هاي ايراني، هميشه خورشيد به صورت يک نقطه ي مرکزي نشان داده شده است که چهار خط، به نشانه ي چهار شعاع، در چهار طرف آن قرار دارد. گاهي اين نقطه ي مرکزي به صورت حلقه اي نوراني در مي آيد و به عنوان فره ي ايزدي در اطراف سر پادشاهان و اوليا و انبيا قرار مي گيرد.

سمبوليسم اين چهار شعاع خورشيدي، علاوه بر تاج هاي چهار کنگره ي شاهان ايراني،در الگوي چهار طاقي آتشگاه هاي زردشتي و در الگوي چهارپر صليب هاي مسيحي و در الگوي چهار رواقي مسجد هاي اسلامي و در الگوي چهارگوش باغ ها ي ايراني ، نيز رعايت شده است. در حقيقت، تاج چهار کنگره ي شاهان، آتشگاه چهار طاقي زردشتيان، صليب چهارپر مسيحيان، مسجد چهار رواقي مسلمانان، و باغ چهارگوشه ي ايرانيان، همه و همه از روي الگوي چهار شعاعي حضرت خورشيد يا حضرت ميترا ساخته شده است. طرح اصلي قالي هاي ايراني نيز از اين سمبوليسم خورشيدي الهام گرفته است. درفرش هاي ايراني، صليبي چهارگوش، سطح فرش را به چهار بخش قرينه تقسيم مي کند. در وسط اين صليب ميترايي، ترنجي قرار دارد که به منزله ي نقطه ي مرکزي حضرت خورشيد است.
***

نکنه ي شگفت انگيزي که هنگام بررسي تاج شاهان ايراني کشف کرده ام، شباهت حيرت آور نقش لاله ي خونين پرچم حکومت اسلامي با نفش لاله هاي وارونه در حاشيه ي تاج شاهان پهلوي است. براي آن که حرف خود را مستند کنم، در تصوير زير، حاشيه ي تاج محمدرضاشاه را، مي آورم:
***

نتيجه گيري

در اين مقاله نشان داديم که نفودعناصر ميترايي در پرچم اسلاميزه شده ي ايران، به آيين شهادت گاو مقدس محدود نمي شود، بلکه ساير سمبول هاي ميترايي مانند عدد مقدس22 که در بيست و دو دندانه ي تاج شاهان ايراني متجلي ست، به شکل بيست و دو دندانه ي "الله اکبر" در پرچم جديد ايران حفظ شده است.در اين جا نيز، علي الرغم کوشش هاي هدفمند براي عربيزه کردن پرچم ايران، نشانه هاي فرهنگ ايراني بر علامات فرهنگ عرب پيروز شده است.
***
Abbas.Ahmadi@Mailcity.com
http://AbbasAhmadi.tripod.com